fbpx
Boka
gratis
hembesök
Beställ
gratis
broschyr
Kontakta vårt
kundcenter
020-290 500
Kostnadsfritt

Våra
Köpvillkor.

Allmänna bestämmelser vid återförsäljning av köks- och förvaringsluckor m m. (Gäller från och med 2016-09-01 och tills vidare) Definitioner: Av HärjedalsKök AB godkänd återförsäljare benämns i dessa bestämmelser (”Säljaren”).

1. Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller tillsammans med de villkor som ingås vid varje enskilt tillfälle och som nedtecknas på det Köpeavtal till vilket dessa bestämmelser fogats (tillsammans benämnda ”Avtalet”) vid försäljning av Säljarens skräddarsydda köks- och förvaringsluckor med tillhörande lådsystem och därmed förenlig kringutrustning (”Produkterna”) till konsument och till annan köpare (”Köparen”). Med konsument förstås enligt detta Avtal den som förvärvat Produkterna för enskilt bruk. Avtalet gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

2. Ångerrätt Då köpet avser varor som tillverkas och specialanpassas på beställning och efter anvisning av Köparen, såsom köksluckor, bänkskivor samt lådor m.m, har Köparen ej ångerrätt på köpet (11 § punkt 3, lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Vid beställning av produkter har Köparen möjlighet att avaktivera köpet i tre (3) dagar. Tiden räknas från och med den dag då köpeavtalet undertecknades av Köparen. (t ex om avtalet undertecknas en måndag kan köpet avaktiveras tom onsdag). Köparen skall avaktivera beställningen skriftligen via e-post eller muntligen via telefon med Säljarens kundcenter, kundcenter@harjedalskok.se eller 0684-655 50. Uppge namn, adress, köpeavtalsnummer, köpeavtalsdatum samt anledning. Då registreras detta och Säljaren kan hantera det så snabbt som möjligt. Köparen erhåller en bekräftelse på avaktivering via post. En avaktiveringskostnad tillkommer med 1 800 kr inkl. moms.

3. Beredning och montering För att Produkterna skall kunna monteras erfordras att viss beredning av Produkterna utförs. Sådant arbete kräver både fackkunskap och tillgång till särskilda verktyg. Av montör anvisad och godkänd av Säljaren (”Montör”) måste Köparen därför beställa beredning av Produkterna. Därutöver rekommenderas Köparen även beställa framkörning och montering av Produkterna av Montör. Beredning, framkörning och montering benämns hädanefter ”Monteringstjänster”. ”Beställning av produkter, tjänster och transporter” ingås särskilt mellan Köparen och Montör på däri angivna villkor. Säljaren har träffat avtal med Montör, innebärande att Montören erbjuder Köparen ett visst pris enligt prislista för Monteringstjänster. Beroende av vilka Monteringstjänster Köparen och Montör överenskommit, åtar sig Köparen gentemot Säljaren att – inom 30 dagar från att Montör satt sig i förbindelse med Köparen – antingen bereda Montör tillträde till de lokaler där Produkterna skall monteras, mottaga eller hämta Produkterna. Köparen accepterar att Montör äger rätt att mottaga Produkterna som representant för Köparen. Säljaren ansvarar inte under några omständigheter för fel eller brister hänförliga till de Monteringstjänster som utförs av Montör. Monteringstjänster omfattas istället av gällande lag. Säljaren ansvarar inte heller för fel eller brister i Produkterna som är hänförliga till leverans och/eller montering utförd av annan än Montör.

4. Leverans Produkterna levereras till den Montör som skall utföra Monteringstjänster, om annat ej överenskommes. Om avlämnandet av Produkterna försenas på grund av omständighet hänförlig till Köparen skall denne ersätta Säljarens tilläggskostnader, såvida Köparens försummelse inte är ursäktlig. 

5. Felansvar och garantivillkor Utöver vad som anges i denna punkt kring garanti, ansvarar inte Säljaren för några fel eller brister med avseende på Produkterna, om inte annat följer av tvingande lag. Mot uppvisande av köpeavtal och/eller kvittens på betalning på Produkterna, åtar sig Säljaren att genom reparation eller utbyte åtgärda material- och fabrikationsfel på de utav Produkterna som är tillverkade av HärjedalsKök AB under en tid av 5 år från dag då produkten köptes under förutsättning att Köparen hanterat den i enlighet med skötselanvisning. Produkter tillverkade av HärjedalsKök AB avser luckor, lådfronter, lådbottnar, bakstycken till lådor, sidstycken för förstärkning av stomme, avslutshyllor och ljusrampslister. Övrig kringutrustning såsom gångjärn, handtag, lådsidor och annat omfattas av gällande lag. Säljaren förbehåller sig rätten att avgöra om Produkten skall repareras eller bytas ut. Säljaren ansvarar inte under några förhållanden för fel som kan hänföras till normalt slitage eller för fel som uppstått till följd av att olämpliga eller obehöriga ingrepp vidtagits. Eventuell monteringskostnad och fraktkostnad tillkommer.

6. Reklamation och Köparens medverkan Önskar Köparen reklamera Produkterna, skall denne lämna meddelande om felet till Säljarens kundcenter (kundcenter@harjedalskok.se eller 0684-655 50) inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt det. Köparen är skyldig att i erforderlig omfattning medverka till att Säljaren skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt punkt 5. Köparen äger inte rätt att sända defekta Produkter till Säljaren med mindre än att överenskommelse med Säljaren har träffats härom. 

7. Ansvarsbegränsning Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att Produkterna är felaktiga om inte Säljarens underlåtenhet att lämna en felfri Produkt, inom rimlig tid efter att felet uppdagats, beror på ett hinder utanför Säljarens kontroll som Säljaren inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt förlust. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

8. Fakturering och betalningsvillkor Köparen betalar produkterna enligt angivet betalningssätt i Avtalet. Vid faktura är betalningsfristen 7 dagar. Vid val av kreditavtal gäller villkor enligt separat kreditavtal mellan Köparen och Finansieringsbolaget. Köparen faktureras för Produkterna enligt det pris som angivits i Avtalet och fakturan skickas till Köparen efter att montering/leverans har skett. I de fall Köparen har betalningsanmärkningar kommer Köparen att faktureras av Säljaren i förskott. Vid förskottsfakturering produceras beställda produkter då Säljaren erhållit betalning av hela det i förskott fakturerade beloppet. Varorna förblir Säljarens egendom tills full betalning erhållits. Förfallodag förbetalning anges på varje faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (f n åtta procentenheter över gällande referensränta) och påminnelseavgift (f n 60 kronor) och i förekommande fall inkassoavgift (f n 180 kronor). Om Köparen inte får levererat allt i enlighet med Avtalet och det därmed uppstår kompletterande leveranser kommer faktura att utställas på belopp motsvarande värdet av de levererade varorna. De varor för vilka kompletterande leverans görs faktureras efter leverans i enlighet med första stycket. För det fall överenskomna Monteringstjänster inte utförs inom 30 dagar från det att Montör/Säljaren satt sig i förbindelse med Köparen och detta beror på omständighet hänförlig till Köparen äger Säljaren rätt att fakturera Köparen för Produkterna och för Säljarens eventuella tilläggskostnad i anledning härav. Om Produkterna eller någon del därav inte kan monteras på grund av omständighet hänförlig till Säljaren kan överenskommelse mellan Säljaren och Köparen träffas om prisavdrag. 

9. Överlåtelse av fordran Säljaren äger rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta Avtal till det kreditinstitut som Säljaren väljer. Efter Säljarens överlåtelse eller pantförskrivning svarar alltjämt Säljaren för uppfyllelsen av sina förpliktelser på grund av köpet. Köparen har dock rätt att gentemot kreditinstituts krav på betalning framställa samma invändningar som han på grund av köpet kan göra mot Säljaren samt att intill det belopp som kreditinstitutet mottagit med anledning av krediten kräva återbetalning av köpeskilling, skadestånd och andra penningprestationer som Säljaren svarar för på grund av köpet. Efter att Säljaren överlåtit eller pantförskrivit sina rättigheter och Köparen underrättats därom är kreditinstitutet ensam berättigad att mottaga betalning och underrättelser, träffa uppgörelser om betalning m.m. samt att i övrigt utöva Säljarens rättigheter enligt avtalet. Betalning till kreditinstitutet skall ske till det av Säljaren angivna bankgironummer/plusgironummer/kontonummer som framgår av fakturan. Faktureringsavgift tillkommer.

10. Behandling av personuppgifter Köparen är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som Köparen lämnar till Säljaren kommer att behandlas av Säljaren i syfte att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal, för marknadsföring av Säljarens och Säljarens samarbetspartners varor och tjänster samt för statistiska ändamål. Köparen är införstådd med och samtycker till att Säljaren för dessa ändamål lämnar ut personuppgifter till Säljarens samarbetspartners, i första hand inredningsdetaljer.se. Köparen kan när som helst återkalla sådant samtycke. Köparen har också rätt att skriftligen motsätta sig direkt marknadsföring. Efter skriftlig begäran har Köparen rätt att få besked om personuppgifter som rör Köparen behandlats eller ej samt, om så är fallet, om vilka uppgifter som har behandlats, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Köparen har också rätt att begära att Säljaren snarast korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.