Logotyp
Hem / Köpvillkor
Kampanj image

10.000 kr i rabattcheck

vid köp av ett nytt kök när du tar del av vårt nyhetsbrev*

Vill du ha inspiration, tips och erbjudanden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få en rabattcheck på 10.000 kr vid köp av ett nytt Härjedalskök*. Boka ett gratis hembesök senast 14/8 för att ta del av kampanjen.

Ta del av erbjudandet

Allmänna bestämmelser vid återförsäljning av köks- och förvaringsluckor m.m. (Gäller från och med 2016-09-01 och tills vidare) Definitioner: Av HärjedalsKök AB godkänd återförsäljare benämns i dessa bestämmelser (”Säljaren”).

1. Tillämplighet
Dessa bestämmelser gäller tillsammans med de villkor som ingås vid varje enskilt tillfälle och som nedtecknas på det Köpeavtal till vilket dessa bestämmelser fogats (tillsammans benämnda ”Avtalet”) vid försäljning av Säljarens skräddarsydda köks- och förvaringsluckor med tillhörande lådsystem och därmed förenlig kringutrustning (”Produkterna”) till konsument och till annan köpare (”Köparen”). Med konsument förstås enligt detta Avtal den som förvärvat Produkterna för enskilt bruk. Avtalet gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

2.1 Ångerrätt (alla varor utom vitvaror)
Ångerrätt gäller inte för Kundspecifik Produkt eftersom de tillverkas, anpassas och utförs särskilt enligt Kundens beställning, anvisningar, individuella val och beslut rörande färg, mönster, mått, storlek samt utförande.

Ångerrätt gäller däremot för Standardprodukt, se punkt 1 för beskrivning, (”Ångerrätt”). Ångerfristen är fjorton (14) dagar från och med dagen efter den dag då Kunden tar emot Leveransen (”Ångerfristen”). Om Ångerfristens sista dag infaller en lördag, söndag eller helgdag förlängs Ångerfristen till nästkommande vardag.

Om Kunden vill använda sig av Ångerrätten ska Kunden meddela HärjedalsKök detta på ett tydligt sätt genom att antingen kontakta HärjedalsKöks kundcenter eller fylla i och översända ångerblanketten, vilken bifogats och överlämnats till Kunden med Avtalet eller finns tillgänglig via

https://www.harjedalskok.se/angerblankett

eller efter beställning via HärjedalsKöks kundcenter (”Ångerblankett”), till HärjedalsKöks kundcenter på nedan angivna kontaktuppgifter (”Ångermeddelande”).

Kundens Ångermeddelande ska vara HärjedalsKök tillhanda inom Ångerfristen tillsammans med en kopia av Avtalet eller kvittens på genomförd betalning för att visa att Standard-produkt är köpt hos HärjedalsKök. Kunden får då en bekräftelse om mottaget Ångermeddelande via post eller e-post från HärjedalsKök.

2.2 Ångerrätt av vitvaror
Om köpet avser vitvaror så har konsumenten rätt att frånträda avtalat köp av vitvarorna (ångerrätt) genom att till säljaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från och med den dag då vitvarorna levererats till köparen. Köparen skall avaktivera beställningen skriftligen via e-post eller muntligen via telefon med Säljarens kundcenter, kundcenter@harjedalskok.se eller 0684-65550. Uppge namn, adress, köpeavtalsnummer, köpeavtalsdatum samt anledning. Då registreras detta och Säljaren kan hantera det så snabbt som möjligt.

3.1 Beredning och montering (avser alla varor utom vitvaror)
För att Produkterna skall kunna monteras erfordras att viss beredning av Produkterna utförs. Sådant arbete kräver både fackkunskap och tillgång till särskilda verktyg. Av montör anvisad och godkänd av Säljaren (”Montör”) måste Köparen därför beställa beredning av Produkterna. Därutöver rekommenderas Köparen även beställa framkörning och montering av Produkterna av Montör. Beredning, framkörning och montering benämns hädanefter ”Monteringstjänster”. ”Beställning av produkter, tjänster och transporter” ingås särskilt mellan Köparen och Montör på däri angivna villkor. Säljaren har träffat avtal med Montör, innebärande att Montören erbjuder Köparen ett visst pris enligt prislista för Monteringstjänster. Beroende av vilka Monteringstjänster Köparen och Montör överenskommit, åtar sig Köparen gentemot Säljaren att – inom 30 dagar från att Montör satt sig i förbindelse med Köparen – antingen bereda Montör tillträde till de lokaler där Produkterna skall monteras, mottaga eller hämta Produkterna. Köparen accepterar att Montör äger rätt att mottaga Produkterna som representant för Köparen. Säljaren ansvarar inte under några omständigheter för fel eller brister hänförliga till de Monteringstjänster som utförs av Montör. Monteringstjänster omfattas i stället av gällande lag. Säljaren ansvarar inte heller för fel eller brister i Produkterna som är hänförliga till leverans och/eller montering utförd av annan än Montör.

3.2 Installation av vitvaror
Installation av vitvaror ingår ej i avtalet. Kunden förbinder sig att själv ombesörja installation av vitvaror av behörig hantverkare. HärjedalsKök tar ej ansvar för montering av några vitvaror.

4.1 Leverans (alla varor utom vitvaror)
Produkterna levereras till den Montör som skall utföra Monteringstjänster, om annat ej överenskommes. Om avlämnandet av Produkterna försenas på grund av omständighet hänförlig till Köparen skall denne ersätta Säljarens tilläggskostnader, såvida Köparens försummelse inte är ursäktlig.

4.2 Leverans av vitvaror
Vitvaror säljs i samarbete med Tretti. Tretti ansvarar för beställning samt utförande av leverans av vitvarorna. Vitvarorna skall levereras senast 2–7 dagar innan inbokat monteringsdatum. Tretti ger besked direkt till kund gällande specifikt datum för leverans av vitvaror. I priset ingår uppbärning av beställda vitvaror. Varorna blir då inburna i huset eller lägenheten av transportören. Transportören bär då in varan med hjälp av en elektrisk kärra.

Det är kundens ansvar att se till att det finns tillräckligt med utrymme för kärran att komma in till den plats eller det rum där varan ska placeras. Tänk på att förbereda fri väg in i hemmet och att skydda dina golv innan transportören anländer. En vitvara är normalt 60 cm bred och därefter tillkommer emballage. Om varan exempelvis behöver tas upp för en trappa som svänger måste det finnas plats för kärran och varan att svänga på trappsteget. Om detta inte är möjligt till exempel på grund av platsbrist återbetalas inte kostnaden för inbärningen. Observera att avemballering inte ingår vid inbärning.

Bortforsling av gamla vitvaror erbjuds mot en kostnad. Vid beställd bortforsling skall den gamla varan vara avinstallerad och stå där kunden önskar att den nya varan ska placeras. Beställning av bortforsling görs vid köpetillfället. Kan endast erbjudas i samband med leverans av de nya vitvarorna.

5.1 Felansvar och garantivillkor (alla varor utom vitvaror)
Utöver vad som anges i denna punkt kring garanti, ansvarar inte Säljaren för några fel eller brister med avseende på Produkterna, om inte annat följer av tvingande lag. Mot uppvisande av köpeavtal och/eller kvittens på betalning på Produkterna, åtar sig Säljaren att genom reparation eller utbyte åtgärda material- och fabrikationsfel på de utav Produkterna som är tillverkade av HärjedalsKök AB under en tid av 5 år från dag då produkten köptes under förutsättning att Köparen hanterat den i enlighet med skötselanvisning. Produkter tillverkade av HärjedalsKök AB avser luckor, lådfronter, lådbottnar, bakstycken till lådor, sidstycken för förstärkning av stomme, avslutshyllor och ljusrampslister. Övrig kringutrustning såsom gångjärn, handtag, lådsidor och annat omfattas av gällande lag. Säljaren förbehåller sig rätten att avgöra om Produkten skall repareras eller bytas ut. Säljaren ansvarar inte under några förhållanden för fel som kan hänföras till normalt slitage eller för fel som uppstått till följd av att olämpliga eller obehöriga ingrepp vidtagits. Eventuell monteringskostnad och fraktkostnad tillkommer.

5.2 Felansvar och garantivillkor för vitvaror
Alla vitvaror säljs i samarbete med Tretti.se. Produkter som säljs via Tretti.se säljs med 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Det innebär att kunden kan få felaktiga varor reparerade eller utbytta, få pengarna tillbaka eller få ett prisavdrag, beroende på hur den individuella situationen ser ut.

Garantin gäller endast för ursprungliga fabrikationsfel som anmäls till Trettis kundtjänst inom 2 månader efter att de upptäckts.

Garantin gäller inte om det uppstår problem med produkten efter kundens egen förändring av produktens funktion och utseende såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Garantin gäller inte om kunden själv har installerat produkten trots att det uppgetts att produkten ska installeras av en behörig hantverkare.

Bevisbördan ligger hos säljaren de 6 första månaderna och hos köparen de 6 sista månaderna av garantitiden.

En del produkter har ytterligare garanti som är utfärdad av tillverkaren. Varken Tretti eller säljaren har då ansvar för garantiärendet utan kunden måste vända sig direkt till tillverkaren.

Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad. Om det visar sig vara ett fabrikationsfel erhåller kunden fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid felaktigheter, skador och dylikt som inte är fabrikationsfel utan har uppstått av någon annan anledning ska betalas av kunden.

Reklamationer och garantikrav på vitvaror skall göras av kund direkt med Tretti.se. HärjedalsKök ansvarar ej för ett reklamationsärende eller en garanti för en vitvara.

6.1 Reklamation och Köparens medverkarn (alla varor utom vitvaror)
Önskar Köparen reklamera Produkterna, skall denne lämna meddelande om felet till Säljarens kundcenter (kundcenter@harjedalskok.se eller 0684-65550) inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt det. Köparen är skyldig att i erforderlig omfattning medverka till att Säljaren skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt punkt 5. Köparen äger inte rätt att sända defekta Produkter till Säljaren med mindre än att överenskommelse med Säljaren har träffats härom.

6.2 Reklamation och Köparens medverkan (gäller vitvaror)
Detta kräver att reklamationen är berättigad, d.v.s. att felet inte uppstått som ett resultat av att kunden använt produkten felaktigt eller själv har orsakat skadan på produkten. Om det visar sig att det inte är något fel på varan måste kunden själv betala för reparationen eller servicebesöket.

Kunden kan reklamera fel i varan inom 3 år från leveransdatumet genom att fylla i reklamationsformuläret på www.tretti.se. Kunden ombeds att så detaljerat som möjligt återge vad problemet är. Tretti strävar efter att alltid hitta en tillfredsställande lösning på kundens problem och hjälper kunden att reklamera varan till säljaren.

Notera: En reklamation måste göras inom en skälig tid efter att kunden upptäckt felet. Vid transportskador ska kunden kontakta Trettis kundtjänst senast inom 2 månader efter att kunden upptäckt felet.

Reklamationer och garantikrav på vitvaror skall göras av kund direkt med Tretti.se. HärjedalsKök ansvarar ej för ett reklamationsärende eller en garanti för en vitvara.

7. Ansvarsbegränsning
Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att Produkterna är felaktiga om inte Säljarens underlåtenhet att lämna en felfri Produkt, inom rimlig tid efter att felet uppdagats, beror på ett hinder utanför Säljarens kontroll som Säljaren inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt förlust. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

8. Fakturering och betalningsvillkor
Köparen betalar produkterna enligt angivet betalningssätt i Avtalet. Vid faktura är handpenningen 50% av köpbeloppet. Vid val av kreditavtal gäller villkor enligt separat kreditavtal mellan Köparen och Finansieringsbolaget. Köparen faktureras för Produkterna enligt det pris som angivits i Avtalet och fakturan skickas till Köparen efter att montering/leverans har skett. I de fall Köparen har betalningsanmärkningar kommer Köparen att faktureras av Säljaren i förskott. Vid förskottsfakturering produceras beställda produkter då Säljaren erhållit betalning av hela det i förskott fakturerade beloppet. Varorna förblir Säljarens egendom tills full betalning erhållits. Förfallodag förbetalning anges på varje faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (f n åtta procentenheter över gällande referensränta) och påminnelseavgift (f n 60 kronor) och i förekommande fall inkassoavgift (f n 180 kronor). Om Köparen inte får levererat allt i enlighet med Avtalet och det därmed uppstår kompletterande leveranser kommer faktura att utställas på belopp motsvarande värdet av de levererade varorna. De varor för vilka kompletterande leverans görs faktureras efter leverans i enlighet med första stycket. För det fall överenskomna Monteringstjänster inte utförs inom 30 dagar från det att Montör/Säljaren satt sig i förbindelse med Köparen och detta beror på omständighet hänförlig till Köparen äger Säljaren rätt att fakturera Köparen för Produkterna och för Säljarens eventuella tilläggskostnad i anledning härav. Om Produkterna eller någon del därav inte kan monteras på grund av omständighet hänförlig till Säljaren kan överenskommelse mellan Säljaren och Köparen träffas om prisavdrag.

9. Överlåtelse av fordran
Säljaren äger rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta Avtal till det kreditinstitut som Säljaren väljer. Efter Säljarens överlåtelse eller pantförskrivning svarar alltjämt Säljaren för uppfyllelsen av sina förpliktelser på grund av köpet. Köparen har dock rätt att gentemot kreditinstituts krav på betalning framställa samma invändningar som han på grund av köpet kan göra mot Säljaren samt att intill det belopp som kreditinstitutet mottagit med anledning av krediten kräva återbetalning av köpeskilling, skadestånd och andra penningprestationer som Säljaren svarar för på grund av köpet. Efter att Säljaren överlåtit eller pantförskrivit sina rättigheter och Köparen underrättats därom är kreditinstitutet ensam berättigad att mottaga betalning och underrättelser, träffa uppgörelser om betalning m.m. samt att i övrigt utöva Säljarens rättigheter enligt avtalet. Betalning till kreditinstitutet skall ske till det av Säljaren angivna bankgironummer/plusgironummer/kontonummer som framgår av fakturan. Faktureringsavgift tillkommer.

10. Behandling av personuppgifter
Köparen är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som Köparen lämnar till Säljaren kommer att behandlas av Säljaren i syfte att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal, för marknadsföring av Säljarens och Säljarens samarbetspartners varor och tjänster samt för statistiska ändamål. Köparen är införstådd med och samtycker till att Säljaren för dessa ändamål lämnar ut personuppgifter till Säljarens samarbetspartners, i första hand inredningsdetaljer.se. Köparen kan när som helst återkalla sådant samtycke. Köparen har också rätt att skriftligen motsätta sig direkt marknadsföring. Efter skriftlig begäran har Köparen rätt att få besked om personuppgifter som rör Köparen behandlats eller ej samt, om så är fallet, om vilka uppgifter som har behandlats, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Köparen har också rätt att begära att Säljaren snarast korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.